2009 geen competitie

Bericht aan allen 03-02-2009:

Geachte heren en secretaresse van T.C. Domstad Herenlaag,

Waar we al een beetje voor vreesden is waarheid geworden. Men heeft ons “uitgeloot”  voor de voorjaarscompetitie van 2009.
Het team van Alex is na afwezigheid in 2008 weer opgesteld. Dat is natuurlijk prima, ik gun het ze.

De teams die de overige “onze” plekken innemen zijn niet andere, nieuwe inschrijvers. Het zijn het uit de tweede klasse gedegradeerde /gedonderde team van Sjoerd Kampinga (voorzitter Sponsorcommissie) en het team van Leon (Competitieleider zaterdag voorjaar).

Dit roept natuurlijk enige vragen op over de manier van selecteren. Ik vermoed dat er geen dobbelsteen aan te pas is gekomen. Niet reageren is volgens mij geen optie.

Vandaar onderstaande onderstaand verzoek gedaan aan de tc.


Betreft: Noodkreet

Montfoort, 2 februari 2009

Geachte dames/heren van de TC,

Via de site verneem ik dat het de TC behaagt heeft om ons team in 2009 niet op te stellen. Voor mij is dit een teleurstellende keuze na 18 jaar competitie met nagenoeg hetzelfde team en gezien het feit dat we vorig jaar kampioen geworden zijn. We hadden zelfs goede hoop om voor Domstad in de derde klasse uit te komen. Dit jaar zijn er evenals vorig jaar maar vijf herenteams op zaterdag. Er zijn straks twee banen extra beschikbaar die wellicht ingezet zouden kunnen worden voor een extra team.

Vorige week, vlak voor het bekend worden van het niet inschrijven, heeft de sponsorcommissie van TC Domstad mij gebeld met de vraag of ik de bannersponsoring van TC Domstad middels Meo Lease B.V. met een jaar wilde verlengen. Met het uitspreken van de hoop dat dit ook enige positieve invloed zou hebben op de keuzeheren, ben ik hiermee akkoord gegaan. Hoewel dit gescheiden commissies zijn, wist deze persoon (niet Sjoerd, naam vergeten) precies met wie hij sprak en hij was helemaal op de hoogte van mijn wens. Ik vind het een gang van zaken die vragen oproept. Wie heeft wat hoe bepaald? Maar de antwoorden zijn misschien niet interessant in het kader van mijn navolgende verzoek:

Is het denkbaar dat jullie serieus de mogelijkheid willen onderzoeken om op zaterdag een zesde herenteam in te schrijven? Ik weet dat de KNLTB regels iets zijn aangescherpt, maar waar vijf heren teams zijn (maximaal drie thuis), zouden er volgens mij ook zes ingeschreven kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat het kampioensteam van Herenlaag na al de mooie jaren werkeloos aan de kant komt te staan. De motivatie bij de kleurrijke jongens van Herenlaag is nog altijd erg hoog. We zouden de kleine sportieve en sociale feestjes, die de lange zaterdagen van april en mei voor ons betekenen, node missen.

 In afwachting van uw berichten

 Hein, aanvoerder Herenlaag


09-02-2009

Beste Hein,

Gezien de grote belangstelling voor het spelen van competitie bij TC Domstad is het helaas niet mogelijk om iedereen te plaatsen. Met zo’n lange traditie van competitiespelen is jou dat vast bekend en kan het uiteraard ook gebeuren dat het lot van niet-plaatsing jou en je teamgenoten treft. De wijze van indelen staat los staat los van eventuele bannersponsering op de site van TC Domstad. En de twee door jou gememoreerde banen worden dit jaar net als vorig jaar vrij gehouden om vrij te spelen en kunnen we derhalve niet inzetten voor de competitie, het inschrijven van extra teams (waar zeker ook andere spelers graag voor in aanmerking zouden komen) zit er nu helaas niet in.

Groet,
Leon, Competitieleider zaterdag TC Domstad


17-02-2009

Geachte mevrouw Van Huissteden-Kaspers, verenigingsmanager,

Hieronder de mailwisseling tussen TC en mij als aanvoerder namens Herenlaag. Hieromtrent willen wij in de algemene ledenvergadering vragen stellen.

Het is voor ons slecht te verteren dat een bijeenraapsel van vorig jaar nog mixende heren in 2009 spelen waar ons team gedacht had te kunnen spelen.

Dhr. Gielgens spreekt over “lot” en zegt dat selectie los staat van sponsoring. Wij weten met dat laatste wat niet helpt in deze. Het hem gunstig gezinde lot heeft hem daarbij als ex-mixer in het wel spelende herenteam opgesteld gekregen.

Is deze mail voldoende om maandag in de vergadering vragen te mogen stellen of moeten we deze kwestie op een andere wijze officieel indienen?

In afwachting van uw berichten
Hein


20-02-2009

Geachte mevrouw Van Huissteden-Kaspers,

Ik heb nog geen antwoord van u. Graag zou ik bevestigd krijgen dat ons punt in de vergadering is ingebracht en dat wij maandagavond enige spreektijd krijgen.

N.B. Reeds eerder heb ik meegemaakt dat een door mij voor de vergadering ingezonden vraag aangaande censuur in Domroeper m.b.t. het geweigerde http://www.herenlaag.nl/smashcourt.htm als zijnde niet ontvangen is behandeld (niet dus). Toen was ik er overigens niet zelf bij.

Grt
Hein


Beste Hein,

Je (ons???) vraag is aan de orde geweest en ik heb begrepen dat je hier een officieel antwoord op krijgt. Zoals je zelf ook zult begrijpen is dit geen agendapunt voor een algemene ledenvergadering.  Je kunt wel altijd een vraag stellen tijdens de rondvraag.

Met vriendelijke groeten,
Marina, verenigingsmanager TC Domstad


Geachte Marina,

Ik ben er vanavond om dit in de rondvraag aan de orde te stellen.
En “ons” is er ook (mijn teamleden).

Grt
Hein


Eelko 23-02-2009: Geachte mevrouw Van Huissteden,

Ik citeer: “Zoals je zelf ook zult begrijpen is dit geen agendapunt voor een algemene ledenvergadering.” Vraag is: Waarom niet? Er zijn meerdere leden ‘uitgeloot’ die helemaal niet begrijpen dat ‘de indeling’ geen agendapunt kan zijn. Ter volledigheid:

De vraag van Hein is 4 februari jl. al schriftelijk voorgelegd, onder meer aan het bestuur. De vraag die is overgebleven:

Wie heeft wat met welke criteria bepaald?, of anders gezegd: wat zijn de criteria bij de indeling van de voorjaarscompetitie?  

De agenda ligt in concept voor. Dit punt kan daar in mijn optiek prima bij. Voorzover nog nodig verzoek ik u (het bestuur) dit punt op de agenda te zetten.

Beter alternatief zou zijn geweest dat de vraag van Hein de Kamper gelijk (per e-mail) zou zijn beantwoord, als volgt:

(1) overlegging van een geldig besluit over de indeling;

(2) waarbij – als op basis daarvan loting het criterium zou blijken te zijn, zoals eerder lijkt te zijn aangegeven –  zou zijn vermeld wie er mee hebben geloot en de komende jaren mee zullen loten;
(Vragen: alle circa 450 aanmelders? Heren 1? Het team van Leon? etc) .

(3) en tevens zou zijn aangegeven hoe en waar die loting heeft plaatsgehad en in de toekomst plaats zal hebben.

Ik wijs erop dat van een eerlijke loting geen sprake lijkt te zijn, in het geval verschillende teams/spelers sowieso op voorhand al ingedeeld zouden zijn. Ik verzoek u daarom voorts in stemming te brengen dat er – in bijzijn van alle aanvoerders – opnieuw worden geloot.


24-02-2009 Cees de dag na de vergagdering:

En zijn we nog welkom of hebben jullie nu een tennispark verbod?


Cees,

Het was uiteindelijk nuttig en sowieso veel beter dan niet komen. Het was wel een behoorlijk lange, chagrijnige zit voordat de rondvraag er was.

Robin kwam heel strak in het pak te laat, dus iedereen (alle 20 inclusief bestuur) mochten hem in vol ornaat bewonderen. Vervolgens ging die aandacht trekkende slijmbal ook nog even koffie halen voor het bestuur… Hij heeft de tijd gedood met mee-mekkeren over het grote verlies (€ 25.000,- in 2008) van de Stichting Blaashal en wilde deze geloof ik terplekke nog opblazen. Het deed het effect van het koffiehalen weer teniet. Voor volgend jaar staat dit punt nu uitgebreider op de agenda.

Eelko heeft bij de rondvraag in eerste instantie het woord gedaan en ik heb er emotionele dingen tussendoor geroepen. Robin dacht dat ik zou gaan huilen. Voorzitter Rob probeerde de discussie nog af te kappen door te stellen dat het individuele gevallen zijn die niet in een ALV thuishoren. Dat is genegeerd.

Het duurde even maar uiteindelijk kwam het hoge woord, bij monde van de voorzitter TC Youp (Joep?) eruit: iemand die in een commissie zit heeft voorrang bij indeling. Dit zou trouwens bekend moeten zijn en is openlijk toegankelijke informatie. Volgende probleem daarmee: het aantal herenteams en de geringe kansen voor indeling de komende jaren.

Deze discussie heeft zich tot na de vergadering met Leon en Youp voortgezet. Het kleine aantal herenteams en de onpasseerbare commissieleden met een eigen team werd daarmee een erkend probleem. Youp probeerde nog even te zeggen dat alleen Leon en Sjoerd Kampinga vrijstelling hadden van uitloting maar Leon gaf gelijk toe dat hij een compleet team indeelt.

Ik heb hem op allerlei manieren duidelijk gemaakt en erin gewreven dat (uitgerekend!) hij met zijn overstap van mix- naar herenteam ons gedwarsboomd heeft. Er zou volgens hem nog een team niet ingedeeld zijn en wellicht nog een ander. Er zou volgens Leon een kans van 1 op 3 zijn geweest (volgens mij 1 op 2) dat we er nog zouden hebben gestaan als hij zich er niet tussen geworpen had.

Uiteindelijk bleef een beetje vaag wat Leon nou toegezegd heeft. In ieder geval dat onze kansen voor volgend jaar groot zijn, hij volgend jaar een extra team in gaat delen maar volgens mij (volgens Eelko en Robin niet), ging hij ook voor dit jaar nog eens turven en kijken of er rek zat in banen en of er wellicht een voorschot op de opwarming van de aarde genomen kon worden qua weer.

Volgend jaar staan we er waarschijnlijk opgesteld maar daarna wordt het: of in een commissie plaatsnemen of vertrekken. De huidige commissies vergen erg veel tijd. Veel meer tijd dan wij er bereid zijn in te steken. Ik zeg het niet graag, maar we waren het er geloof ik over eens, dat we daar een klein beetje bewondering voor moeten hebben.

Dus mijn eerste voorstel in deze: we breiden het bestuur enigszins uit met onderstaande commissies en benoemen de volgende personen:

Robin: Hoofd commissie: blaashal strijken en referenda
Cees: Hoofd commissie: algemene beoordeling TC Domstad
Hein: Hoofd commissie: hoe gaan we met elkaar om
Eelko: Hoofd commissie: juridische brieven (heden wende zich tot mij… in de hoedanigheid van…)
Thijs: Hoofd commissie belangen van afzijdige leden

Ik feliciteer iedereen met zijn benoeming.

Applaus.

 

Grt

Hein

 

 

 

 

 

 

 

Meest recente berichten

PVDV Herenlaag, voorheen T.C. Domstad

Herenlaag logoeachte Lezer,

Een nieuwe vereniging, een nieuwe site.

De herenlaag zijn bij PVDV in een warm bad terecht gekomen, nadat ze bij Domstad de druppel waren die de emmer deed overlopen.

  • PVDVPVDV-Tennisvereniging Logo
  • TC Domstad
  • LTC Ultrai
  • LTC Oudenrijn
  • TV Het Sticht
  • TV Wilskracht

Een heel rijtje. We lijken wel clubhoppers, maar dat zit genuanceerder. Het betreft een serie fusies en tenslotte hebben ze ons bij TC Domstad echt over der rand moeten kieperen.
Elders meer hierover.

PVDV, Adres: Sportpark Rijnvliet 1, De Meern (Utrecht)

Wasmachine huren bij Meo Lease